Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Niesten Assurantiën & Hypotheken B.V.
Artikel 1 Definities
1.1 Relatie:
de wederpartij van Niesten A&H betreft de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap met wie Niesten A&H een dienstverleningsovereenkomst heeft gesloten ofwel aan wie een offerte, berekeningen, (financieel) advies en/of aanbiedingen al dan niet in concept is gedaan.
1.2 Niesten A&H:
Een zelfstandig bemiddelaar in de zin van de Wet Financieel Toezicht (WFT), welke producten levert en diensten verricht en in het bezit is van alle benodigde wettelijke vergunningen om haar taken uit te voeren. Niesten A&H verstrekt eveneens financieel advies voor haar relatie. Hetzij tegen een abonnement, een vast tarief, een uurtarief of een beloning via de maatschappij waarbij de producten of diensten worden afgenomen.
1.3 De maatschappij:
De bank, verzekeraar of andersoortige financiële instantie welke producten of diensten levert t.b.v. relatie en/of Niesten A&H.
1.4 Oriëntatie:
Het bespreken van de probleemstelling van relatie en de mogelijkheden van Niesten A&H daaromtrent.
1.5 Inventarisatie:
Het verzamelen van alle relevante gegevens, kennis, ervaring, risicobereidheid, wensen, behoeftes en overige relevante informatie waarmee een grondige analyse gemaakt kan worden resulterend in een op maat gemaakt advies.
1.6 Analyse:
Het beoordelen en waarderen van alle relevante informatie welke tijdens en na de inventarisatie is verkregen t.b.v. het oplossen van de probleemstelling van relatie.
1.7 Advisering:
Het geven van advies met betrekking tot de probleemstelling van de relatie dat aansluit op de inventarisatie en analyse. Inzake het advies wordt gebruik gemaakt van alle kennis, vaardigheden en uitgebreide ondersteunende middelen (waaronder unieke specifieke software) van Niesten A&H om zodoende tot een goed en weloverwogen advies voor relatie te komen.
1.8 Uitvoering:
Het bemiddelen van diensten of producten van maatschappijen, welke aansluiten op de advisering.
1.9 Dienstverleningsovereenkomst:
Een overeenkomst waarbij omschreven is dat relatie tegen een overeengekomen abonnement, vast tarief, uurtarief of beloning via de maatschappij, aanspraak kan maken op diensten van Niesten A&H.
1.10 Abonnement:
Een periodieke betaling gedurende een onbepaalde of bepaalde periode door relatie ten behoeve van de door Niesten A&H aan relatie bepaalde diensten en/of producten.
1.11 Vast tarief:
Het vaste overeengekomen bedrag welke relatie betaalt ten behoeve van de door Niesten A&H aan relatie verrichte diensten en/of geleverde producten. Indien een vast tarief in termijnen wordt betaald, dan wordt deze dienst feitelijk aangemerkt als een abonnement voor een bepaalde periode.
1.12 Uurtarief:
Het overeengekomen te hanteren bedrag per uur ten behoeve van de door Niesten A&H aan relatie verrichte diensten en/of geleverde producten.
1.13 Beloning door de maatschappij:
De overeengekomen hoogte van beloning welke Niesten A&H ontvangt van de maatschappij ten behoeve van de door Niesten A&H voor relatie verrichte diensten en/of geleverde producten.

* Artikel 2 Informatieverstrekking
2.1 Relatie draagt zorg voor het tijdig informeren van Niesten A&H van alle relevante informatie en wijzigingen die van belang kunnen zijn op de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst.
2.2 De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de door de relatie aan Niesten A&H verschafte informatie rust bij relatie.
* Artikel 3 Advisering en dienstverlening
3.1 Niesten A&H behartigt te allen tijde de belangen van haar relatie en draagt zorg voor een onafhankelijke en juiste advisering. Niesten A&H heeft altijd de intentie ten behoeve van relatie om voor de uitvoering zorg te dragen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
3.2 Tenzij anders is overeengekomen heeft relatie de intentie om de uitvoering door Niesten A&H te laten verzorgen.
3.3 Niesten A&H heeft t.b.v. relatie een uniek dienstverleningsdocument opgesteld waarin o.a. staat vermeld welke uitgebreide dienstverlening relatie van Niesten A&H mag verwachten.

Artikel 4 Tarieven
4.1 Alle genoemde tarieven zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2 BTW is slechts verschuldigd indien relatie heeft aangegeven geen gebruik te maken van de uitvoering door Niesten A&H.
4.3 Niesten A&H behoudt zich het recht voor om de, in de dienstverleningsovereenkomst tussen relatie en Niesten A&H, genoemde tarieven jaarlijks aan te passen conform het jaarlijkse CPI (consumentenprijsindex) cijfer.
4.4 Niesten A&H behoudt zich het recht voor om de tarieven en de inhoud van een gekozen abonnement aan te passen. Relatie wordt van eventuele wijzigingen vooraf geïnformeerd.
4.5 De dienstverleningsovereenkomst inzake het gekozen abonnement, vast tarief, uurtarief of beloning door de maatschappij gaan in op de in de dienstverleningsovereenkomst vermelde datum en is voor onbepaalde tijd, mits uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4.6 Met uitzondering van het uurtarief valt de gehele huidige en toekomstige dienstverlening welke onmiskenbaar is terug te voeren op hetgeen gesteld in de dienstverleningsovereenkomst, onder de overeengekomen vergoeding. Indien deze dienstverlening als een nieuwe en/of aanvullende dienstverlening wordt aangemerkt, wordt een nieuwe overeenkomst met de daarbij behorende vergoeding opgesteld.
4.7 Het aantal uren met betrekking tot het uurtarief wordt op verzoek van relatie door Niesten A&H ter beschikking gesteld.
4.8 Aan het in de dienstverleningsovereenkomst genoemde gemiddelde aantal uren kunnen geen rechten worden ontleend.
* Artikel 5 Opzegging
5.1 Opzegging van de dienstverleningsovereenkomst is wederzijds en voor het eerst mogelijk 1 jaar na ingangsdatum, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volledige maand. Na opzegging dient relatie zijn bij Niesten A&H afgesloten financiële producten, binnen een redelijke periode, over te dragen naar een kantoor/Niesten A&H naar keuze. Mogelijk door Niesten A&H gemaakte advies-uren worden bij relatie in rekening gebracht (tegen het dan geldende uurtarief), evenals de mogelijke afwikkelingskosten.
5.2 De dienstverleningsovereenkomst dient schriftelijk aan Niesten A&H te worden opgezegd.
5.3 De dienstverleningsovereenkomst is niet overdraagbaar.
5.4 Elke relatie met een dienstverleningsovereenkomst heeft te allen tijde de mogelijkheid al zijn financiële gegevens in te zien. Daardoor ontstaat er maximale transparantie, meer inzicht en overzicht.
* Artikel 6 Wijziging
6.1 Wijziging en/of aanvulling van een dienstverleningsovereenkomst tussen Niesten A&H en relatie is alleen rechtsgeldig indien dit schriftelijk is vastgelegd, door beide partijen is ondertekend en dient altijd in overleg te geschieden tussen relatie en Niesten A&H.
6.2 In de gevallen waarin de dienstverleningsovereenkomst niet voorziet, zullen Niesten A&H en relatie in onderling overleg trachten een aanvullende regeling te treffen.
* Artikel 7 Provisieverrekening
7.1 Na het afsluiten van een financieel product betaalt Niesten A&H de eventueel van de maatschappij teveel ontvangen provisie aan relatie retour. Betaling hiervan geschiedt uiterlijk binnen één maand na de door Niesten A&H ontvangen provisie van de maatschappij. Gemiddeld is dit binnen 3 maanden na de ingangsdatum van het financieel product.
7.2 De aan relatie betaalde provisie(s), zoals bedoeld in artikel 7.1, is verbonden aan de contractstermijn en de betaling van rente/premie van uw afgesloten product en/of dienst waaronder o.a. wordt verstaan een verzekering, pensioen, hypotheek, arbeidsongeschiktheidsvoorziening, nabestaandenvoorziening, spaar/beleggingsrekening, lening etc.
7.3 Wanneer de dienstverleningsovereenkomst en/of het product en/of dienst waarover provisie aan de relatie is terugbetaald (tussentijds) wordt beëindigd of aangepast, dient relatie de ontvangen afsluitprovisie geheel of gedeeltelijk terug te betalen aan Niesten A&H.
a. De door Niesten A&H terug te vorderen afsluitprovisie is gelijk aan de vordering van de maatschappij op Niesten A&H. Niesten A&H dient deze vordering aan te tonen.
b. In geval de maatschappij jegens Niesten A&H aanspraak maakt op restitutie van de afsluitprovisie, dan dient relatie de teveel ontvangen afsluitprovisie binnen 30 dagen aan Niesten A&H terug te storten.
* Artikel 8 Betalingen
8.1 Betalingsverplichtingen van relatie jegens Niesten A&H dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn nagekomen tenzij uitdrukkelijk anders, schriftelijk, overeengekomen.
8.2 Met uitzondering van het uurtarief wordt de factuur verstuurd, nadat alle werkzaamheden voortkomend uit de dienstverleningsovereenkomst zijn verricht, doch uiterlijk 4 maanden na datum van de dienstverleningsovereenkomst. Uitstel van betaling kan slechts geschieden na schriftelijke toestemming van Niesten A&H.
8.3 Inzake het uurtarief wordt de factuur maandelijks verstuurd in de maand(en) volgend op de maand waarin de werkzaamheden hebben plaatsgevonden. De hoogte van de factuur wordt berekend door het aantal uur van de werkzaamheden in de betreffende maand te vermenigvuldigen met het uurtarief.
8.4 Bij niet-, niet tijdige of onvolledige betaling wordt door Niesten A&H altijd eerst een herinnering aan relatie gestuurd. Bij het uitblijven van betaling zonder reden kan Niesten A&H iedere vorm van verdere dienstverlening staken totdat de verschuldigde betaling is voldaan. Niesten A&H kan bij niet-, niet tijdige of onvolledige betaling naast het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening brengen en overgaan tot het inschakelen van een incassobureau. Daaraan verbonden kosten zullen in rekening worden gebracht bij relatie.
8.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke Niesten A&H maakt of heeft gemaakt als gevolg van het niet nakomen van de betalingsverplichting door relatie, komen ten laste van relatie.
* Artikel 9 Inschakeling derde partijen
9.1 Niesten A&H is bevoegd om bij de uitvoering van de werkzaamheden derde partijen in te schakelen indien en voor zover Niesten A&H dit gezien de aard van de verstrekte dienstverleningsovereenkomst noodzakelijk acht. Niesten A&H zal hieromtrent relatie op voorhand informeren.
9.2 De kosten die gepaard gaan met het inschakelen van derde partijen zullen door Niesten A&H aan relatie in rekening gebracht worden, met uitzondering van de kosten betreffende artikel 9.3 welke reeds in de bestaande tarieven van het Niesten A&H zijn verwerkt.
9.3 Inzake de betalingen en betalingsverplichtingen van relatie jegens Niesten A&H als genoemd in Artikel 8 wordt de afhandeling hieromtrent uitbesteed aan Factua B.V. te Dordrecht.
* Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Niesten A&H is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat relatie de aan relatie in rekening gebrachte premies voor door hem/haar, na bemiddeling van Niesten A&H, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie door of namens de maatschappij of Niesten A&H, niet of niet tijdig heeft voldaan.
10.2 Iedere aansprakelijkheid van Niesten A&H, haar bestuurders en haar werknemers bij het uitbrengen van offertes, adviezen en/of aanbiedingen al dan niet in concept alsmede bij de uitvoering van een dienstverleningsovereenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Niesten A&H wordt uitgekeerd.
10.3 De navolgende schade wordt door Niesten A&H hierbij uitgesloten, behoudens indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Niesten A&H: a. schade welke door relatie en/of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet-tijdig door relatie verstrekte informatie, dan wel als gevolg van (elektronische en/of digitale) berichten die Niesten A&H niet hebben bereikt; b. schade die het gevolg is van fouten in door Niesten A&H gebruikte computer software en/of andere computerprogrammatuur welke niet kan worden verhaald op de desbetreffende leverancier; c. schade die het gevolg is van het door de relatie, ondanks herhaalde aanmaning, onbetaald laten van door Niesten A&H in rekening gebrachte premies voor door haar, na bemiddeling van Niesten A&H afgesloten verzekeringen en/of andere overeenkomsten tot dienstverlening. d. schade die een gevolg is van door Niesten A&H ingeschakelde derde partijen (zoals vermeld in Artikel 9).
* Artikel 11 Overmacht
11.1 In gevallen van overmacht is Niesten A&H niet gehouden tot nakoming van contractuele verplichtingen.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan die situaties waarin sprake is van buiten toedoen van Niesten A&H ontstane essentiële veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden. Overmacht doet zich onder meer, maar niet uitsluitend, voor in geval van brand, werkstaking, oproer en oorlog, alsmede in geval van een toerekenbare tekortkoming door of bij ingeschakelde derde partijen.
* Artikel 12 Bescherming persoonsgegevens en geheimhouding
12.1 Door relatie aan Niesten A&H verstrekte persoonsgegevens en informatie wordt door Niesten A&H niet verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening overeenkomstig de dienstverleningsovereenkomst, behoudens voor zover Niesten A&H op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken dan wel in het geval Niesten A&H betrokken is in een gerechtelijke procedure en haar belangen tot die openbaarmaking nopen.
12.2 Relatie en Niesten A&H verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle niet-openbare gegevens van de andere partij en zullen deze gegevens slechts gebruiken voor zover dit voor de uitvoering van de doelstelling van de getekende dienstverleningsovereenkomst noodzakelijk is en voor zover daartoe op grond van een wettelijke bepaling verplicht. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van deze dienstverleningsovereenkomst voor onbepaalde tijd van kracht.
* Artikel 13 Geschillen
13.1 Geschillen worden in eerste instantie opgelost tussen relatie en Niesten A&H. Mochten relatie en Niesten A&H niet tot overeenstemming komen over het geschil, dan kan relatie tevens het geschil voorleggen aan het klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) waarbij Niesten A&H is aangesloten.
13.2 Relatie en Niesten A&H doen pas een beroep op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg of met tussenkomst van Kifid op te lossen.
13.3 Geschillen worden uitsluitend opgelost door de bevoegde rechter van de dichtst bij zijnde arrondissementsrechtbank.
13.4 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
* Artikel 14 Toepasselijkheid
14.1 Deze adviesvoorwaarden zijn van toepassing op elk en/of iedere door Niesten A&H aan relatie uitgebrachte (concept) offerte, advies en/of aanbieding alsmede op iedere tussen Niesten A&H en relatie gesloten overeenkomsten tot dienstverlening van welke aard ook.
14.2 Afwijkende adviesvoorwaarden waarnaar relatie bij het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst of anderszins verwijst, worden hierbij door Niesten A&H integraal verworpen en uitdrukkelijk niet toepasselijk verklaard, behoudens het geval Niesten A&H expliciet en onvoorwaardelijk deze afwijkende voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.
* Artikel 15 Slotbepalingen
15.1 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze adviesvoorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze schriftelijk tussen de Niesten A&H en relatie zijn overeengekomen.
15.2 Indien enige clausule van deze adviesvoorwaarden nietig zouden blijken, blijft alleen de betreffende clausule buiten toepassing en behouden alle overige clausules onverkort gelding.
15.3 Niets uit deze adviesvoorwaarden mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande toestemming van Niesten A&H.
* Algemene voorwaarden d.d. 01-06-2018

· Wat er ook op terug mag komen is de Dienstenwijzer:

A. Inleiding

1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft voor aan welke punten assurantiekantoren minimaal aandacht moeten besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten.
Het betreft hier de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair, de GIDI.
2. Ons kantoor Niesten Assurantiën & Hypotheken heeft deze Code onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Code.
3. De complete tekst van deze gedragscode kunt u op de website van het Verbond van Verzekeraars, de belangenorganisatie van verzekeraars opvragen, https://www.verzekeraars.nl/Paginas/Home.aspx
4 Ons registratienummer bij de AFM: 12002989

B Wie zijn wij?

1. Wij, Niesten Assurantiën & Hypotheken zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.
2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

C. Onze diensten

1 Algemeen Wij kunnen u adviseren op het gebied van:
1. schadeverzekeringen. Met dit soort verzekeringen kunt u schade vergoed krijgen die u lijdt voor het geval dat u bijvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis etc. U kunt hierbij denken aan een ziektekosten¬verzekeringen, een arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, een reisverzekering, een autoverzekering en een brandverzekering.
2. verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.
3. levensverzekeringen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee u spaart voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld of ander toekomstige zaken. Voorbeelden hiervan zijn: koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering.
4. hypotheken. Onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen dat de financiering voor de aankoop van uw woning goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële mogelijkheden.
5. financiële planning. Dit houdt in dat wij u inzage geven in uw financiële situatie nu en in de toekomst. In de mate waarin u dat wenselijk acht, kunnen wij u vervolgens adviseren over financiële producten om uw inkomsten veilig te stellen dan wel te doen toenemen.

Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

2 Schadeverzekeringen : Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten:
1. Wij maken op basis van door u verstrekte gegevens een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico’s u zou moeten verzekeren en welke risico’s u wellicht voor eigen rekening kunt nemen.
2. Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen.
3. Wij geven u tips en adviezen zodat u de kans op schade door bijvoorbeeld brand of diefstal kunt verminderen en daarmee onnodige premielasten kunt voorkomen.
4. Samen met u letten wij erop dat u niet te veel, maar ook niet te weinig, verzekert.
5. Wij lopen met u, mits u dat op prijs stelt, de belangrijkste verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige, concurrerende verzekeringsproducten. Wij geven hierbij ons advies teneinde u te helpen bij de keuze van voorwaarden zodat deze naar onze mening het beste aansluiten bij uw specifieke wensen en omstandigheden.
6. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.
7. Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.
8. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.
9. Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekerings¬overeenkomst tot stand is gekomen. Soms duurt de acceptatie enige dagen. Soms moet eerst aanvullende informatie worden verstrekt. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.
10. In een aantal gevallen bespreken wij bij het einde van de verzekeringsperiode met u wat voor u de meest wenselijke keuze is: de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar onderbrengen.
11. Wij controleren de premies die verzekeraars bij u in rekening brengen.
12. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.
13. Door middel van de periodieke contacten die tussen u en ons plaatsvinden, spannen wij ons in om te zorgen dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden
14. Mocht u schade ondervinden, dan behartigen wij uw belangen. Bijvoorbeeld in het contact met de verzekeringsmaatschappij.
15. Indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit, zullen wij die maatregelen namens u treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de afgesloten verzekering.

3 Levensverzekeringen : Indien u ons op het gebied van levensverzekeringen inschakelt, kunt u van ons indien u dat wenst de volgende dienstverlening verwachten:
1. Wij inventariseren uw gezinssamenstelling en onderzoeken welke voorzieningen u al hebt. Desgewenst onderzoeken wij tevens welke voorzieningen u al hebt getroffen voor uw pen-sioen.
2. Wij onderzoeken vervolgens met u welke risico’s u kunt verzekeren en welke risico’s u zelf kunt dragen.
3. In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gelden.
4. Wij geven u informatie over de verschillen in producten en voorwaarden. Hierbij geven wij u ook informatie over de kosten en het te verwachten rendement, zoals door de financiële instelling verstrekt, in relatie tot het risico dat u mogelijk loopt.
5. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.
6. Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.
7. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.
8. Indien noodzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van de medische keuring.
9. Net als bij schadeverzekeringen besteden wij voor zover noodzakelijk en gewenst aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsmaatschappij de verzekering accepteert. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.
10. Door middel van de periodieke contacten die tussen u en ons plaatsvinden, spannen wij ons in om te zorgen dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden
11. Wanneer zich in de sociale of fiscale wetgeving relevante veranderingen van algemene aard voordoen, informeren wij onze relaties over deze wijzigingen. Indien relaties daar prijs op stellen gaan wij na in welke mate deze wijzigingen specifiek van belang zijn voor hun individuele situatie.
12. Indien relaties van ons kantoor wijzigingen willen aanbrengen in de wijze waarop spaarpremies namens onze relaties door verzekeringsmaatschappijen worden belegd, begeleiden wij op uw verzoek de communicatie hierover met de betreffende financiële instelling.
13. Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beëindigen. In een dergelijke situatie geven wij u inzicht in de fiscale en financiële consequenties van deze voortijdige beëindiging. Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering.
14. Ook kunnen wij u bijstaan bij het regelen van waardeoverdracht van het opgebouwde pensioen bij echtscheiding of veranderen van baan.
15. Indien de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt bekend is, bespreken wij met u op welke wijze de uitkering het best kan geschieden en indien gewenst de mogelijkheden van herbelegging.
16. Wij toetsen de uitkering aan de hand van de polisvoorwaarden zoals die voor u gelden.
17. Indien recht op een uitkering ontstaat door overlijden van de verzekerde zullen wij namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten.

D. Wat verwachten wij van u?

1. U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekerings¬voorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
2. Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.
3. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven.
4. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.
5. Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar.
6. Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

E. Onze bereikbaarheid
Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties.
U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen:
Niesten Assurantiën & Hypotheken
Bezoekadres: Dwingel 5 1633 ZG Avenhorn
Postadres: Postbus 26 1648 JM De Goorn
Telefoon: 0229-542764
Email: info@niesten.nu
. Telefoon buiten kantooruren: 0229-542764 bij ongeval, overlijden, of ingrijpende schade

F. De verzekeringspremie

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd.
1. Incasso door verzekeraar
1. U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten schrijven.
2. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt.
3. Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro.
4. In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per jaar, half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen
5. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover ingelicht.
6. Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan.
7. Als u kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaalt u daar in sommige gevallen een opslag voor.
2 Afspraken rondom premiebetaling van uw verzekering
1. Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.
2. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.
3. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen.

G. Onze relatie met verzekeraars

Wij zijn adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om u een product van verschillende verzekeringsmaatschappijen te adviseren.

H. Onze beloning

Bij ons kunt u kiezen uit verschillende vormen van beloning: via een abonnement, directe beloning of beloning door provisie. Hieronder leggen wij uit wat die vormen inhouden.
Directe beloning uurtarief:
U betaalt ons een uurtarief van € 89,- ex BTW. Voor adviseren en bemiddelen bij hypotheken zullen wij in de meeste gevallen 20 uur nodig hebben, maar dat kan zowel minder als meer zijn.
Voor het aanpassen van verzekeringen gelden dezelfde tarieven als voor adviseren. Bij deze variant is dus vooraf wel een inschatting van de kosten mogelijk, maar zijn de precieze kosten pas achteraf bekend en kunnen die zowel lager als hoger zijn dan de inschatting.

Beloning door provisie
Bij provisie ontvangen wij een beloning van de aanbieder alleen als u daadwerkelijk een product aanschaft bij de aanbieder van dat product. De provisie wordt meestal verrekend in de prijs van het product. De provisies verschillen zowel per aanbieder als ook per product. Om u een algemene indruk te geven, hebben wij hieronder, uitgesplitst per product, een overzicht gegeven van de laagste en de hoogste provisie die wij ontvangen van de verschillende aanbieders. Als u geen product aanschaft ontvangen wij geen beloning van de aanbieder. U betaalt ons dan voor de gewerkte uren, conform directe beloning uurtarief. Ons huidig uurtarief bedraagt € 89,- ex BTW. Onze vergoeding is afhankelijk van het type product, het premiebedrag of de koopsom en de looptijd van het product.
In de offerte of aanvraag zult u altijd de vergoeding die wij gaan ontvangen zien.

Abonnementen
Niesten Assurantiën & Hypotheken werkt binnen het abonnementsconcept zo mogelijk met geheel provisievrije producten en diensten. Bij het aangaan van één van de abonnementen worden de bij relatie aanwezige polissen per direct in ons beheer genomen en worden partijen verzocht per eerst volgende mogelijkheid de provisies aan ons kantoor te laten vervallen.
Hierdoor garanderen wij volledig transparant en geheel zonder provisies, producten te adviseren.
Typen abonnementen:
1 Abonnement schadeverzekeringen
2 Abonnement uitvaartverzekeringen
3 Abonnement complexe verzekeringen / producten
4 Abonnement Hypotheek Onderhoud
Betaling abonnementen
De automatische incasso van de abonnementen wordt verzorgd door Factua te Dordrecht.
De abonnementskosten worden altijd automatisch geïncasseerd.

I. Onze kwaliteit

1. Ons kantoor is ingeschreven bij de SER (Sociaal Economische Raad) onder nummer: 1063056 B.
Registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen.
2. Ons kantoor is aangesloten bij : Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseur
3. Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij één of meer organisaties die van haar (hun) leden een bepaalde kwaliteitsnorm eis(t)(en). Deze norm geldt zowel voor het advies, de wijze van advisering en de wijze waarop de vakkennis van medewerkers op peil wordt gehouden.
4. Wij, Niesten Assurantiën & Hypotheken zijn in het bezit van de volgende relevante diploma’s en certificaten:
Erkend Assurantie Agent (B)
Erkend Hypotheek Adviseur
5. Onze assurantieadviseurs bekwamen zich in hun vak via permanente educatie.
6. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

J. Beëindiging relatie

1. U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.
2. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons, Niesten Assurantiën & Hypotheken, totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.

K. Klachten?

1. Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
2. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.
3. Alle klachten worden door de directie behandeld.
4. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij
KIFID Postbus 93257 2509 AG, Den Haag
tel. : 0900 3552248
Email: info@klachteninstituut.nl website: www.klachteninstituut.nl
Ons aansluitnummer: 18001049
U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.

Laatste aanpassing 01-06-2018

· Daarnaast is vanaf 1 juli 2013 elk financieel kantoor wettelijk verplicht te werken met het gestandaardiseerde Dienstverleningsdocument (DVD). Natuurlijk werken wij hier ook mee. Er zijn meerdere soorten DVD’s, wij werken met de onderstaande 3:
Zie bijlage.

· De beroepseed mag er ook op komen, zie ook bijlage.

· Daarnaast hebben we een beheerst beloningsbeleid.
Klantbehandeling:
Zoals uit onze dienstenwijzer blijkt gaan wij zorgvuldig om met de advisering van zowel schade- als levensverzekeringen en hypotheken. Uitgangspunt van Niesten Assurantiën & Hypotheken BV naar onze relaties is altijd: Er dient duidelijkheid te zijn omtrent de inhoud en doel van het product bij onze relatie, duidelijkheid omtrent de beloning bij het product en duidelijkheid over het vervolgtraject qua begeleiding. Wij gaan voor onze relaties, niet voor de verzekeraars.
Op deze manier weten wij dat U, onze relatie, op de juiste manier behandeld wordt.
Maatregelen om risico’s te vermijden en te beheersen
Wij vinden het vanzelfsprekend dat we risico’s vermijden en eventuele risico’s beheren door het kennisniveau van alle medewerkers met klantcontacten op niveau te houden en zo nodig te verbeteren door een passende opleiding te laten doen. Strategisch gezien houden wij ons hier aan van uit het verleden en naar de toekomst toe. Zo kunnen wij bij onze relaties het vertrouwen behouden en laten groeien.
Beleid voor Beheerst Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid is vastgesteld door directie van Niesten Assurantiën & Hypotheken BV. Directie ontvangt het salaris wat minimaal aan een DGA uitbetaald dient te worden. Tevens wordt dividend toegekend indien de resultaten dat toelaten.
De overige binnendienstmedewerksters ontvangen hun salaris geconfirmeerd aan de salarisindicator Personele diensten van bureau D&O. Wij werken niet met bonussen.

· Tot slot is er nog de Onafhankelijkheidsverklaring.

Onafhankelijkheidsverklaring van
Niesten Assurantiën & Hypotheken BV

Download DVD Vermogen opbouwen
Download DVD Hypotheekaanvraag
Download PDF Beroepseed Toon

Bel me terug